ALTIN 189,7614
DOLAR 4,8056
EURO 5,6046
BITCOIN $7.351

MİT’e yeni görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a…

25.08.2017

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) cumhurbaşkanına bağlanırken daha önce MİT müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Kararnameyle MİT, istihbarat istihsaline yönelik faaliyetleri veya güvenlik soruşturması kapsamında, bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya kıta dışında her türlü araştırma yapabilecek.

694 sayılı KHK‘da Olağanüstü hal kapsamında bazı kanunlarda düzenlemeler yapıldı. Buna göre, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirildi, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “merkez ve taşra” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu madde ile başbakana bağlı olarak kurulan MİT, Cumhurbaşkanına bağlandı.

MİKK KURULDU : KHK ile kanunun 5. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları değiştirildi, aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırıldı.

KHK ile kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya Başbakan” şeklinde, “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde düzenlendi.

İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

Buna göre, bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, belirtilen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

Kurulun sekretarya hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülecek. MİKK üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek. KHK ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6’ncı maddesinin, sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık teftiş elemanları” ibaresi “ve “Devlet Denetleme Kurulu” şeklinde değiştirildi.

MİT PERSONELİNİN BELİRLENMESİ

Kanunun “Askeri personel” başlıklı 11. maddesi, başlığıyla birlikte değiştirildi. “Askeri ve diğer personel” olarak yeniden düzenlenen 11’inci maddeye göre, MİT Müsteşarlığında görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve miktarları her yıl ihtiyaca göre, ilgili kurumlar ve MİT Müsteşarlığınca müştereken tespit edilecek. 

MİT’e TSK’da soruşturma izni 

KHK ile Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun’a madde eklendi.

Buna göre, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülecek.

MİT, istihbarat istihsaline yönelik faaliyetleri veya güvenlik soruşturması kapsamında, Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli hakkında kıta içinde veya kıta dışında her türlü araştırma yapabilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde diğer kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları MİT tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Bu kapsamda görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erler, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığınca teklif edilecek. Bunların görevlendirilmesine ise MİT Müsteşarlığınca karar verilecek, teşkilat içinde görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT tarafından yapılacak.

MİT BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK
MİT Müsteşarlığında görevlendirileceklere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen izin, onay ve benzeri şartlar aranmayacak. MİT’te görevlendirilen personelin her türlü istihkakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre bağlı bulundukları kurum bütçesinden ödenecek ancak emsali MİT personeline (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalışanlar dahil) net ödenen tüm istihkaklar toplamının, bunların tabi oldukları kanunlar gereğince aldıkları bütün ödemelerin net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, bu personele MİT bütçesinden tazminat olarak ve net ödenecek. 

Bunların MİT’teki emsal kadro ve görev unvanlarını belirlemeye MİT Müsteşarı yetkili olacak.

MİT PERSONELİNİN KİMLİĞİ : KHK ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 12. maddesine, “MİT personelinin kimliğinin gizlenmesi esastır. Bu personele ilişkin özlük ve sosyal güvenlik haklarının tespitinde MİT Müsteşarlığı kayıtları esas alınır. Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile MİT Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenir.” fıkrası eklendi.

Kanunun 19. maddesinde yapılan düzenlemeyle MİT’in fiili kadrosuna dahil personelden, teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, MİT Müsteşarının teklifi ve Cumhurbaşkanının uygun görmesi üzerine, genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Devlet Personel Başkanlığının 7 gün içinde atama teklifini yapmasının ardından ilgili kurum veya kuruluş tarafından 10 gün içinde atama işlemleri tamamlanarak ilgili personelin MİT ile ilişiği kesilecek.

*TANIKLIK : Kanunun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının ve MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.

0
ETİKETLER: